Έλληνες - Hellenes

Το φως του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό

The Light of Hellenism in World Civilization

 

 

Κεντρική Σελίδα / Home Page | Σχετικά με τον Ιστό / Αbout the Web Site | Ειδήσεις / News | Επικοινωνία / Contact | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι / Useful Links

Ως ενημερωτής της σελίδας είμαι ένας 100% καθαρός Έλληνας με αντιλήψεις και νοοτροπία του Αθάνατου Πνεύματος των προγόνων μας επί τις Χρυσής Εποχής, προ της μεγάλης καταστροφής και καταβύθισης της Ατλαντίδος και της Αιγηίδος. Αφυπνισμένος και σε πλήρη συνειδητοποίηση, είμαι αποφασισμένος να δώσω το στίγμα στους Έλληνες καθώς και στους υπολοίπους λαούς της λευκής και της μαύρης φυλής τους κινδύνους που διατρέχουμε ως κάτοικοι του πλανήτη.

 

As an updater of this web page I am a 100% pure Hellenas with a mind and a way of thinking of the Immortal Spirit of our ancestors of the Golden Era, before the huge destruction and sinking of Atlantis and Aegis. Awakened and in full consciousness, I am determined to give the sparkle to the Hellenes and to the rest of the people of the white and black race as well, of the dangers we face as inhabitants of the planet.

 

Απώτερος λόγος δημιουργίας ιστού

Deeper reason of web site creation
Παρόλη τη φαινομενική «πρόοδο» του πολιτισμού, είναι προφανές ότι οδεύουμε προς ολική καταστροφή όλων των αξιών που ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός εδραίωσε. Μέσα από αυτήν την κατάσταση παρουσιάζονται φωνές και πνεύματα διαμαρτυρίας, που πολλάκις αποπροσανατολίζονται από επιτήδειες ομάδες και οργανισμούς, κοινώς γνωστούς ως «Δούρειους Ίππους». Απώτερος σκοπός αυτών είναι η συντριβή της ανθρωπότητας μέσω εκπληρώσεων κάποιων «προφητειών», που κάθε άλλο παρά καλό κρύβουν.

No matter the appearing “progress” of civilization, it is obvious that we are descending to total annihilation of all the values that the ancient Hellenic civilization has established. Through this situation, protesting voices and spirits appear, that many times are disoriented from on-purpose groups and organizations, commonly known as “Trojan Horses”. Their higher end is the destruction of humanity through fulfillment of several “prophecies”, that hide all else but good.

Αξιόλογες ΣημειώσειςWorthy Notes
«Γνώθι σαυτόν»

«Μηδέν Αγάν»

«Η προφητεία είναι κακός οδηγός για το μέλλον»

«Οι εχθροί κατασκευάζονται. Ο έλεγχος του ΚΑΙ αντιπάλου στρατοπέδου δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες επίτευξης των οποιωνδήποτε σχεδίων

 

“Know thyself”

“Nothing is impossible”

“Prophecy is a bad guide to the future”

“Enemies can be forged. The control also of the opposite side creates the ideal conditions to achieve any plans”

 

 

 

2003 Απόλλων – Apollon