Έλληνες - Hellenes

Το φως του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό

The Light of Hellenism in World Civilization

 

 

Κεντρική Σελίδα / Home Page | Σχετικά με τον Ιστό / Αbout the Web Site | Ειδήσεις / News | Επικοινωνία / Contact | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι / Useful Links

Καλώς ήλθατε σε μια νέα πειραματική ιστοσελίδα περί των αληθών θεμάτων του Ελληνικού πολιτισμού. Σκοπός μας είναι η αντίκρουση και αντιπαράθεση ενάντια στην παραχάραξη που υπόκειται η ιστορία μας. Μπορούμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, μόνον όταν γνωρίζουμε τις ρίζες μας.

Welcome to the new experimental web site regarding true matters of the Hellenic civilization. Our goal is to repel and contradict the distortion that our history sustains. We can understand ourselves only when we know our roots.

 

Τελευταίες Ενημερώσεις - Latest Updates

13 Απριλίου 2004


13 April of 2004

 

 

Προσθήκες - Additions
09/12/2003 –
Αρχείο Νέων

26/09/2003 - Εισαγωγή σειράς αποσπασμάτων κειμένων σχετικά με την ιστορία του Ελληνικού πολιτισμού και των μεγίστων καταστροφών που δέχτηκε σε παρασκηνιακό επίπεδο. Απόπειρες παραχαράξεως ιστορίας (στην Ελληνική).
 

12/09/2003 – News Archive

09/26/2003 - Importing a series of parts of texts regarding the history of the Hellenic civilization and its major destructions that it sustained behind the scenes. Attempts of historical distortions (in Hellenic).

Σημείωση - Note
Οποιεσδήποτε διαφημίσεις μη Ελληνικού περιεχομένου δεν οφείλονται στον ιστό, αλλά λόγω της αναγκαστικής παρουσίας τους εκ του ξενιτή.

Any advertising of non Hellenic content is not due to the web site, but due to their mandatory existence from the host.
 

Επικοινωνία - Contact
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας δια οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σελίδα επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

If you wish to contact us for any reason, you can use the e-mail contact page.
 

 

 

 

2003 Απόλλων – Apollon